لیست بهترین پزشکان متخصص و فوق تخصص سراسر ایران

Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر الهام شیبانی

تخصص : طب فیزیکی و توانبخشی

شهر: نی ریز
Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر فاروق نایبی

تخصص : طب فیزیکی و توانبخشی

شهر: تبریز
Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر حسین ارجمند

تخصص : طب فیزیکی و توانبخشی

شهر: شیراز
Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر یلدا سهرابی

تخصص : طب فیزیکی و توانبخشی

شهر: شیراز
Icon Rate (از 0 نظر)

دکتر فرزانه فریدونی

تخصص : طب فیزیکی و توانبخشی

شهر: شیراز