لیست مراکز درمانی

Health Center

بیمارستان شهید دوران

شیراز|شیراز : بلوار مدرس_مقابل خیابان برجیستون

Health Center

بیمارستان ابوعلی سینا

شیراز|شیراز : شهر جدید صدرا_فاز 2_به سمت دوکوهک_مقابل باغشهر پردیس

Health Center

بیمارستان مادر وکودک غدیر

شیراز|شیراز : دروازه قرآن

Health Center

بیمارستان قلب الزهرا (س) و کودکان شهید حجازی

شیراز|شیراز : بلوار سیبویه _ مقابل فنی وحرفه ای

Health Center

بیمارستان سوانح سوختگی وترمیمی امیرالمومنین(ع)

شیراز|شیراز : کیلومتر 2 شهر صدرا