لیست مراکز درمانی

Health Center

درمانگاه شبانه روزی سینوهه

شیراز|شیراز: انتهای فرهنگشهر نرسیده به معالی آباد جنب پل روگذر احسان 09017364177

Health Center

درمانگاه امام علی

شیراز|ثبت نشده

Health Center

درمانگاه پلی کلینیک مرکزی صنعت نفت فارس

شیراز|شیراز : خیابان ارم

Health Center

درمانگاه شفابخش

شیراز|شیراز : بلوار مدرس- خیابان شهید دوران- نبش کوچه6

Health Center

درمانگاه پرتو

شیراز|شیراز : میدان دانشجو-جنب خوابگاه قدس