درمانگاه محمدی شیراز

درمانگاه محمدی شیراز

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی درمانگاه محمدی شیراز

درمانگاه محمدی شیراز

32221116 - 071

stethoscope Icon

آدرس و تلفن درمانگاه محمدی شیراز

آدرس : شیراز : بلوار زند- مقابل حمام بهارستان- قبل از زیرگذر زند

تلفن : 32231262 - 071