بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)

بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)

بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) 

stethoscope Icon

آدرس و تلفن بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)

آدرس : شیراز : خیابان مشکین فام- مقابل هتل هما

تلفن : 5- 32288602 - 071