درمانگاه شهید رضایی ( تامین اجتماعی)

درمانگاه شهید رضایی ( تامین اجتماعی)

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی درمانگاه شهید رضایی ( تامین اجتماعی)

درمانگاه شهید رضایی ( تامین اجتماعی)

37272111 - 071

stethoscope Icon

آدرس و تلفن درمانگاه شهید رضایی ( تامین اجتماعی)

آدرس : شیراز : خیابان سلمان فارسی(پل پیرنیا)- میدان ولی عصر

تلفن : ٣٧٢٥٢٨٩٢ - 071