درمانگاه حافظ شیراز

درمانگاه حافظ شیراز

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی درمانگاه حافظ شیراز

درمانگاه حافظ شیراز

36362515 - 071

stethoscope Icon

آدرس و تلفن درمانگاه حافظ شیراز

آدرس : شیراز : میدان احسان-جنب شعبه ٤تامین اجتماعی

تلفن : 36363987 - 071