بیمارستان شهید دوران

بیمارستان شهید دوران

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی بیمارستان شهید دوران

بیمارستان شهید دوران

stethoscope Icon

آدرس و تلفن بیمارستان شهید دوران

آدرس : شیراز : بلوار مدرس_مقابل خیابان برجیستون

تلفن : 4- 37234691 - 071