Health Center

بیمارستان مادر وکودک غدیر

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی بیمارستان مادر وکودک غدیر

بیمارستان مادر وکودک غدیر

stethoscope Icon

آدرس و تلفن بیمارستان مادر وکودک غدیر

آدرس : شیراز : دروازه قرآن

تلفن : 32279701 - 071