بیمارستان قلب الزهرا (س) و کودکان شهید حجازی

بیمارستان قلب الزهرا (س) و کودکان شهید حجازی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی بیمارستان قلب الزهرا (س) و کودکان شهید حجازی

بیمارستان قلب الزهرا (س) و کودکان شهید حجازی

5- 37398811 - 071

stethoscope Icon

آدرس و تلفن بیمارستان قلب الزهرا (س) و کودکان شهید حجازی

آدرس : شیراز : بلوار سیبویه _ مقابل فنی وحرفه ای

تلفن : 37380281 - 071