بیمارستان سوانح سوختگی وترمیمی امیرالمومنین(ع)

بیمارستان سوانح سوختگی وترمیمی امیرالمومنین(ع)

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی بیمارستان سوانح سوختگی وترمیمی امیرالمومنین(ع)

بیمارستان سوانح سوختگی وترمیمی امیرالمومنین(ع)

36220374 - 071

36220429 - 071

36220437 - 071

stethoscope Icon

آدرس و تلفن بیمارستان سوانح سوختگی وترمیمی امیرالمومنین(ع)

آدرس : شیراز : کیلومتر 2 شهر صدرا

تلفن : 36220349 - 071