Health Center

بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری

بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری

stethoscope Icon

آدرس و تلفن بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری

آدرس : شیراز : بعد از پلیس راه شیراز_اصفهان_باجگاه، جنب دانشکده کشاورزی

تلفن : 3- 32605701 -071