بیمارستان دکتر میر

بیمارستان دکتر میر

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی بیمارستان دکتر میر

بیمارستان دکتر میر

36260099 - 071

36262728 - 071

stethoscope Icon

آدرس و تلفن بیمارستان دکتر میر

آدرس : شیراز : خیابان عفیف آباد

تلفن : 2- 36277571 - 071