بیمارستان دکتر امامی

بیمارستان دکتر امامی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی بیمارستان دکتر امامی

بیمارستان دکتر امامی

32360141 - 071

stethoscope Icon

آدرس و تلفن بیمارستان دکتر امامی

آدرس : شیراز : خیابان اردیبهشت _نبش خیابان سید جمال الدین اسد آبادی(پوستچی)

تلفن : 32337985 - 071