بیمارستان اردیبهشت

بیمارستان اردیبهشت

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی بیمارستان اردیبهشت

بیمارستان اردیبهشت

5- 36284821 - 071

stethoscope Icon

آدرس و تلفن بیمارستان اردیبهشت

آدرس : شیراز : بلوار شهید چمران_کیلومتر 2

تلفن : 36269999 -071