Health Center

بیمارستان نمازی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی بیمارستان نمازی

بیمارستان نمازی

stethoscope Icon

آدرس و تلفن بیمارستان نمازی

آدرس : شیراز : میدان نمازی

تلفن : 62- 36474332 - 071