بیمارستان مادر و کودک شوشتری

بیمارستان مادر و کودک شوشتری

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی بیمارستان مادر و کودک شوشتری

بیمارستان مادر و کودک شوشتری

32324087 - 071

32324803 - 071 داخلی 1207

stethoscope Icon

آدرس و تلفن بیمارستان مادر و کودک شوشتری

آدرس : شیراز : خیابان انقلاب(نادر) _حدفاصل چهارراه گمرک و اصلاح نژاد

تلفن : 32323209 - 071