Health Center

بیمارستان شهید رجایی(تروما)

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی بیمارستان شهید رجایی(تروما)

بیمارستان شهید رجایی(تروما) 

stethoscope Icon

آدرس و تلفن بیمارستان شهید رجایی(تروما)

آدرس : شیراز : بلوار شهید چمران_جنب بیمارستان شهید دکتر چمران

تلفن : 36364001 - 071