بیمارستان شهید دکتر فقیهی

بیمارستان شهید دکتر فقیهی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی بیمارستان شهید دکتر فقیهی

بیمارستان شهید دکتر فقیهی

stethoscope Icon

آدرس و تلفن بیمارستان شهید دکتر فقیهی

آدرس : شیراز : بلوار زند_مقابل خیابان شهید فقیهی(صورتگر)

تلفن : 99- 32351087 - 071