Health Center

بیمارستان شهید دکتر چمران

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی بیمارستان شهید دکتر چمران

بیمارستان شهید دکتر چمران

stethoscope Icon

آدرس و تلفن بیمارستان شهید دکتر چمران

آدرس : شیراز : بلوار شهید چمران

تلفن : 6- 36240101 - 071