درمانگاه پلی کلینیک مرکزی صنعت نفت فارس

درمانگاه پلی کلینیک مرکزی صنعت نفت فارس

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی درمانگاه پلی کلینیک مرکزی صنعت نفت فارس

درمانگاه پلی کلینیک مرکزی صنعت نفت فارس

stethoscope Icon

آدرس و تلفن درمانگاه پلی کلینیک مرکزی صنعت نفت فارس

آدرس : شیراز : خیابان ارم

تلفن : 32250191 - 071