Health Center

بیمارستان شهید دکتر بهشتی

Hospital Icon

درباره مرکز درمانی بیمارستان شهید دکتر بهشتی

بیمارستان شهید دکتر بهشتی

32222379 - 071

stethoscope Icon

آدرس و تلفن بیمارستان شهید دکتر بهشتی

آدرس : شیراز : میدان ولی عصر

تلفن : 4- 32241161 - 071